Rada Seniorów Gminy Niepołomice jest organem doradczym, opiniodawczym i inicjatywnym w strukturze władz miejskich, powołanym UCHWAŁA NR XLV/627/18 RADY MIEJSKIEJ W NIEPOŁOMICACH z dnia 21 czerwca 2018 r. Skład Rady liczy 9 osób, kadencja Rady trwa 4 lata.

Do zadań Rady należy w szczególności:
1) formułowanie opinii i wniosków w sprawach dotyczących osób starszych,
2) inicjowanie działań na rzecz osób starszych,
3) monitorowanie potrzeb osób starszych,
4) upowszechnianie wiedzy o potrzebach i prawach osób starszych,
5) informowanie społeczności Gminy o kierunkach działań podejmowanych przez Gminę oraz inne podmioty na rzecz środowiska seniorów.