W ostatnim tygodniu września z Radą Seniorów Gminy Niepołomice rozmawialiśmy o planowaniu strategicznym.
Rozpoczęliśmy od przeanalizowania obowiązującego dokumentu, tj. Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Niepołomice na lata 2011-2021. Poniżej nasze uwagi:

Druga część strategii określa m.in. standardy zachowań urzędników miejskich. Z dyskusji wynikało, że nie zawsze przyjęte reguły są przestrzegane. Strategia m.in. zakłada:
WYSOKI STANDARD, PROFESJONALIZM I SKUTECZNOŚĆ ADMINISTRACJI LOKALNEJ
Na początku sierpnia Rada Seniorów wystąpiła do Urzędu Miasta z wnioskiem o przeprowadzenie wyborów uzupełniających w związku ze śmiercią jednego z członków Rady. Złożony został również wniosek o powołanie pełnomocnika ds. spraw seniorów w gminie Niepołomice. Oba pisma pozostały bez odpowiedzi. Seniorzy zwrócili również uwagę, że obsługa klienta w urzędzie często pozostawia wiele do życzenia. Mówili, że czasami próbując załatwić sprawy, czuli się jak intruzi.

ZARZĄDZANIE PARTYCYPACYJNE, WAŻNE DECYZJE PODDAWANE SĄ KONSULTACJOM SPOŁECZNYM
W sierpniu b.r. Rada Miejska podjęła uchwałę zmieniającą Statut Rady Seniorów Gminy Niepołomice. Niestety, Urząd Miasta z Radą Seniorów tej zmiany nie konsultował. Uchwała nie została przekazana Radzie Seniorów, nie jest udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej.

PLANOWANIE i REALIZACJA WAŻNYCH DLA GMINY INICJATYW ODBYWA SIĘ POPRZEZ PARTNERSKĄ WSPÓŁPRACĘ INSTYTUCJI I ŚRODOWISK GMINNYCH
Wielu członków Rady Seniorów to obecni lub byli sołtysi i przewodniczący zarządów osiedli, a więc osoby znające problemy lokalnej społeczności i sygnalizujące je np. w formie wniosków do budżetu gminy. Niestety doświadczenia pokazują, że wnioski te nie są uwzględniane, brakuje również informacji zwrotnej o powodach ich odrzucenia.Przeanalizowaliśmy również strategię pod kątem problemów i działań dotyczących seniorów. Niestety część problemów, pomimo, że strategia powstała 10 lat temu ciągle jest aktualnych, np.:
– brak szybkiej i bezpiecznej komunikacji do Krakowa (kolejki aglomeracyjnej),
– słabo rozwinięty transport publiczny w sołectwach,
– słaby dostęp do lekarzy specjalistów na terenie gminy.

Wkrótce powinny ruszyć prace nad strategią na kolejne 10 lat. Części zadań z obowiązującej strategii nie udało się zrealizować. Rozmawialiśmy, które z nich warto by ponownie uwzględnić. Za ważne uznaliśmy przygotowanie i wdrożenie programu wsparcia (szkoleniowego, doradczego) dla liderów lokalnych społeczności.

Ostatnim elementem dokumentu jest SYSTEM WDRAŻANIA I MONITOROWANIA STRATEGII. Tutaj naszym zdaniem również nie udało się zrealizować istotnych założeń, np. Urząd Miasta nie wywiązuje się z obowiązku informowania raz na kwartał o postępach w realizacji strategii w Gazecie Niepołomickiej i na stronie internetowej gminy. Tym bardziej, że upowszechnianie wśród mieszkańców informacji o realizowanych (bądź nie) zamierzeniach strategicznych stanowi istotny element budowy klimatu sprzyjającego wdrażanym przedsięwzięciom.

Kolejnym etapem naszego spotkania było wypracowanie rekomendacji do nowej strategii. Za ważne uznaliśmy:
– przeprowadzenie badania społecznego wśród seniorów na etapie diagnozy do strategii,
– uwzględnienie w zadaniach związanych z edukacją funkcjonowania Uniwersytetu Trzeciego Wieku,
– włączenie do kalendarza imprez gminnych senioraliów i senioriady.

Zastanawialiśmy się również, jakie działania powinna uwzględniać nowa strategia. Bazując na doświadczeniach innych miast, przygotowaliśmy propozycję zadań, które warto wdrożyć w gminie Niepołomice. Za najważniejsze uznaliśmy:
W OBSZARZE INFRASTRUKTURY:
– Modernizacja chodników, tak aby miały gładką, wyrównaną i nieśliską powierzchnię, aby były wystarczająco szerokie, wolne od przeszkód, najlepiej też z niskimi krawężnikami opadającymi ku jezdni.
– Tworzenie bezpiecznych przejść dla pieszych dzięki odpowiedniej sygnalizacji świetlnej, oznakowaniu, oświetleniu, specjalnym wysepkom, paskom antypoślizgowym, stosowaniu sygnałów dźwiękowych.
– Wprowadzanie udogodnień w budynkach użyteczności publicznej, które zwiększają ich dostępność, np. podjazdów, wygodnych wind, ruchomych schodów, szerokich drzwi i przejść.
W OBSZARZE ZDROWIA:
– Zatrudnienie geriatry w przychodni.
– Całodobowe dyżury aptek.
– Zajęcia rehabilitacyjne dla osób z niesprawnością ruchową.
– Badania w ramach programu: profilaktyki raka jelita grubego dla osób 60+.
– Program profilaktyki raka piersi – badania mammograficzne dla osób 60+.
INNE:
Darmowe przejazdy komunikacją prywatną i publiczną dla osób 65+.
Dodatkowe Domy Dziennego Pobytu Seniorów.
Dodatkowe Kluby Seniora.
Dofinansowanie biletów na wydarzenia kulturalne.
Sfinansowanie/dofinansowanie autobusów na wyjazdy grupowe do kina/teatru w Wieliczce, Krakowie.

Ustalenia ze spotkania przekazaliśmy do Urzędu Miasta i Gminy Niepołomice.